B.OneCare VN cam kết thực hiện chính sách bảo mật thông tin để đảm bảo an toàn và sử dụng thông tin chỉ khi cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên quan đến khách hàng để cung cấp tư vấn sức khỏe và giải pháp hiệu quả về sức khỏe người dùng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

B.OneCare VN đã thiết lập chính sách bảo mật thông tin nhằm ngăn chặn sự xâm nhập hoặc sử dụng trái phép thông tin bằng các biện pháp sau:

  • Tường lửa và kiểm tra định kỳ về các vấn đề bảo mật để tăng cường an ninh thông tin.
  • Dữ liệu thông tin của khách hàng và giao dịch sẽ được bảo vệ bằng mã hóa SSL (Secure Socket Layer) 128-bit. Mã hóa SSL là một giao thức bảo mật Internet được sử dụng để truyền tải thông tin nhạy cảm.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

B.OneCare VN tôn trọng quyền riêng tư cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư này được xây dựng phù hợp với các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Với mục đích của chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư này, “dữ liệu cá nhân” sẽ được hiểu theo định nghĩa trong các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. B.OneCare VN có thể thay đổi chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư vào bất kỳ thời điểm nào, và khách hàng nên xem xét chính sách này thường xuyên.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng việc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, bao gồm tên, giới tính, tuổi, ngày sinh, thông tin liên lạc, nghề nghiệp, sở thích và/hoặc thông tin khác thông qua internet cho các mục đích mà B.OneCare VN liệt kê dưới đây, quý khách đã cho phép B.OneCare VN thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

  • Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà B.OneCare VN kinh doanh.
  • Tư vấn về các dịch vụ và vấn đề liên quan đến sức khỏe cho khách hàng.
  • Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc gửi tài liệu quảng cáo và khuyến mại đến khách hàng.
  • Tiến hành nghiên cứu về các sản phẩm và dịch vụ mới dành cho khách hàng.
  • Thông báo cho khách hàng về chương trình ưu đãi, sản phẩm mới, thông tin cập nhật và chương trình khuyến mại.
  • Tiết lộ thông tin cần thiết cho các mục đích nêu trên hoặc theo quy định pháp luật.

Quý khách đồng ý rằng B.OneCare VN có quyền tiết lộ và chuyển giao dữ liệu cá nhân cho đại lý, nhà thầu, đối tác, đơn vị quảng cáo, nhà mạng, công ty liên kết, tổ chức tài chính hoặc cá nhân có nghĩa vụ bảo mật theo tên của B.OneCare VN, các công ty liên kết hoặc người nhận chuyển giao hoặc thừa kế quyền của B.OneCare VN để sử dụng, tiết lộ, xử lý, lưu trữ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân cho các mục đích quy định trong chính sách này.

BẢO MẬT

Dữ liệu cá nhân lưu trữ bởi B.OneCare VN sẽ được bảo mật phù hợp với chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của B.OneCare VN, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành tại từng thời điểm.

Mọi câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin không được coi là dữ liệu cá nhân được gửi hoặc đăng trên trang web của B.OneCare VN sẽ được xem là cung cấp tự nguyện cho B.OneCare VN mà không có tính bảo mật và độc quyền. B.OneCare VN có quyền sử dụng, tái sản xuất, tiết lộ, chuyển giao, xuất bản, phát sóng và/hoặc đăng thông tin đó một cách tự do, bao gồm việc chuyển thông tin đó cho các công ty liên kết liên quan đến việc phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

KHẢ NĂNG BẢO MẬT VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

B.OneCare VN cam kết nỗ lực và thực hiện các biện pháp khả thi để đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân của quý khách do B.OneCare VN nắm giữ và ngăn chặn mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, thay đổi hoặc phá hủy.